Välkomna till Tidaholmsbygdens Häst Klubb!

Information om arbete inom ideell förening


Svenska Ridsportförbundet har under omgångar informerat om information om hur arbete inom ideell förening eller på ridskola får gå till. Här är är informationen som finns på deras hemsida.

 

Svenska Ridsportförbundet får ofta frågor angående olika slag av arbete/arbetsplikt i föreningarna. De lagar och föreskrifter som finns för såväl arbete för barn och ungdomar, som arbete med djur gäller även ideella föreningar.

Vid all verksamhet som bedrivs i Sverige gäller svensk lag och förordningar samt av myndigheter utfärdade föreskrifter. Detta gäller sålunda även verksamhet som bedrivs under paraplyet av en ideell organisation.

Det förekommer att föreningar beslutar att medlemmar, oavsett ålder, för att få rida i en viss grupp eller vara kvar som medlemmar måste göra viss arbetsinsats. Detta gäller även barn och ungdomar. 

Man måste skilja mellan tillfälliga insatser vid vissa tillfällen, exempelvis vid tävlingar å ena sidan och schemalagt arbete i form av stalltjänst och liknande å den andra.
Tumregeln säger att uppgifter utförda inom ett kollektivavtalsområde är att anse som arbete.

Reglerna om hur barn och ungdomar får arbeta finns i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om minderåriga (AFS 1996:1). 
Med ”minderårig” menas att man inte fyllt 18 år. 
Arbete med djur bedöms generellt som farlig verksamhet.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida:

Arbete med djur 
Sedan 1 juli 2009 finns nya regler angående arbete med djur. Läs mer i Arbetsmiljöverkets broschyr - Arbeta säkert med djur


Svenska Ridsportförbundets bedömning och rekommendationer

Ridsportförbundet vill initialt notera att i begreppet ”arbete” även ingår icke ersatt arbete. Däremot får inte ideellt arbete i form av tillfälligt medhjälp vid t ex tävlingar förväxlas med ”arbete”. 
Arbete för minderårig för inte heller utgöra villkor för deltagande i verksamhet ordnad av föreningen.

Löner, ersättningar mm 
Observera att visst arbete kan bli att betrakta som avlönat arbete trots att ersättning inte utgår i form av reda pengar

Det är viktigt att arbetsgivare väl känner till regelsystemet som riktar sig mot arbete för minderårig. Vad som nedan sägs skall sålunda enbart betraktas som generella riktlinjer och inte utgöra en avvikelse från gällande regler. 
(Se närmare ”Så får barn och ungdomar arbeta” broschyr utgiven av Arbetsmiljöverket och AFS 1996:1 och AFS 2000:31, länkar ovan)

Under 13 år
Arbete för barn under 13 år är inte tillåtet.

13-15 år
Arbete med stalltjänst är tillåten men får inte omfatta farlig verksamhet. Stalltjänst kan bedömas som farlig verksamhet särskilt när det innebär tunga lyft och eller arbete farliga eller med mindre trygga hästar.
Förälder(vårdnadshavare) skall ge sitt tillstånd och handledare skall finnas.

16-17 år
Tillstånd av förälder (vårdnadshavare) krävs. Hantering av farliga hästar är inte tillåtet.

Frivilligt arbete
Inget arbete får vara krav för medlemskap. Det strider därtill mot de allmänna reglerna för medlemskap i en allmännyttig ideell förening. 
Inte heller får stadgarna innehålla krav på arbetsinsats eller böter om arbetsinsats inte görs.

Även barn under 13 år får vid tävlingar och arbetsdagar utföra lättare sysslor som att hämta protokoll, öppna och stänga grindar, måla hinder och rensa banor från ogräs och stenar.